Renovera lägenhet

   A) Allmänt

   Som ägare är du ansvarig att med egna medel bekosta evetuella reparationer för att hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner och även svara för det långsiktiga underhållet av lägenheten.

   Föreningen svarar för det yttre underhållet och stamledningarna. Med stamledning menas de delar av vatten och avlopp som servar fler än en lägenhet. Elinstallationer står föreningen för fram till lägenhetens elmätare men ej el-centralen. Värme och radiatorer ansvarar föreningen för.

   Du ansvarar för hela lägenhetens funktion och underhåll, alla mekaniska och elektriska funktioner, avloppet i lägenheten med tillhörande vattenlås fram till stamledningen.

   Gränsdragningslista

   Gränsdragningslistan, som beskriver fördelningen av underhållsansvaret för fastigheten mellan dig som bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen, finns att ladda ner i sin helhet här: Gränsdragningslistan

    

   B) För vilka förändringar måste man ha tillstånd?

   Vid väsentliga förändringar måste man ha tillstånd från styrelsen eller av styrelsen utsedd representant innan arbetet påbörjas. Hit räknas allt som påverkar så kallade tätskikt, golv och väggar i badrum, t.ex. badrumsmatta kakel och klinkers. Att installera värmegolv är också en väsentlig förändring och kräver skriftligt tillstånd, förändringar av innerväggar kräver också tillstånd av styrelsen.

    

   C) Varför tillstånd behövs

   • Föreningen har möjlighet att påtala vad du har att vänta dig när du börjar riva och sedan ska återställa.

   • Ett felaktigt utfört arbete kan komma att skada fastigheten i framtiden.

    

   D) Ansökan

   Enklast är att per e-post kontakta styrelsen och beskriva planerat arbete. Skicka med en detaljerad beskrivning av det arbete du vill göra inklusive en ritning. Du ska också ange vem som kommer att utföra arbetet och om den personen är behörig att utföra det.

   Notera att alla erforderliga myndighets tillstånd såsom t.ex. byggnadslov, bygganmälan m.m. ombesörjs av bostadsrättshavaren och måste inhämtas innan föreningen lämnar sitt godkännande. Tänk på att skicka in ansökan i god tid, minst sex veckor innan tänkt start av renovering ifall uppgifter behöver kompletteras. Om renoveringen sker på sommaren så kan det behövas mer än sex veckor för behandling av ansökan.

    

   E) Får man göra jobbet själv?

   Arbete skall alltid göras på ett yrkesmässigt sätt, vilket innebär att det inte alltid behöver vara en behörig yrkesman eller firma som gör arbetet utan att arbetet ska göras som om en yrkesman hade utfört det. Vid renovering av våtrum och installation av tvättmaskin/diskmaskin och liknande ska branschregler för Säkra Vatten följas och kunna redovisas.

   Ansvarig för arbetet är den som har beställt arbetet, dvs. bostadsrättshavaren ska se till att anlitade entreprenörer har erforderlig kompetens och giltiga försäkringar.

   Föreningen tillåter inte att någon annan än ett behörigt företag när det gäller arbete med fastighetens värmeanläggning och el-system vilket i efterhand alltid skall kunna verifieras.

   F) Övrigt att tänka på i samband med renovering

   Renoveringsarbeten ska alltid aviseras i förväg för att minimera olägenheterna för grannar och våra lokalhyresgäster i fastigheten. Avisering ska ske genom anslag på anslagstavlan vid entrén i respektive trappuppgång.

   Störande arbeten får bara utföras på vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00.

   Avstängning av vatten ska alltid aviseras i god tid (på samma sätt som ovan) och göras vid tidpunkter som minimerar störning i fastigheten. Kontakta fastighetsskötaren för hjälp med avstängning (kostnaden debiteras).

   Vid renoveringsarbeten ska styrelsen före byggstart informeras om och ges möjlighet att ha synpunkter på dels en tidsplan och dels hur arbetena är tänkta att bedrivas, t.ex. transport av byggmaterial och eventuell uppställning av s.k. BIG BAG säckar. Även övriga boende i fastigheten ska informeras om arbetena och tidsplanen för större renoveringsarbeten (på samma sätt som ovan).

   Trapphus och hissar ska skyddas under arbetet (t.ex. genom skyddspapper). Efter avslutat arbete ska trappuppgångar och hissar rengöras av dem som utnyttjar entréerna för transport av material. Skador i trappuppgångar och hissar på grund av arbetena ska ersättas av bostadsrättshavaren.

   Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att ställa ut och förvara saker i trapphuset.

   Bra information finns hos Bostadsrätterna bland annat faktablad om Ändringar i och utanför lägenhet eller få koll på bygget.