Trivselregler

Det här bör Du veta om föreningens trivselregler:

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.
I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.
Alla måste följa gällande trivselregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar, som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta Styrelsen via mail.

1. Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakta vår förvaltare/fastighetsskötare enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet ska enligt lag vara utrustad med brandvarnare.

f) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Om delaktighet

En bostadsrättsförening bygger på gemenskap och delaktighet. Föreningen och fastigheten har vi tillsammans och vårt gemensamma boende blir vad vi gör det till.

Att föreningens medlemmar hjälps åt och visar varandra ömsesidig hänsyn är en förutsättning för ett trevligt och trivsamt boende.

Städdagar hålls vår och höst i syfte att hålla fastigheten och tomten fina. Då hjälps vi gemensamt åt att t.ex. sopa, kratta, städa vind och källare och forsla bort grovsopor.

Städningen brukar ta 2-3 timmar. Kontakta styrelsen innan städdagen om du har speciella skäl och inte kan delta. 
Tänk på att ta ditt ansvar och det inte är respektfullt att själv smita från städdagen och istället låta ens grannar städa åt en.
Ett litet bidrag i form av pengar eller bakverk till den gemensamma fikapausen i slutet av städdagen uppskattas om man inte har möjlighet att delta.

5. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Obs endast el-grill, ej kol- eller gasgrillar pga. brandrisken.
d) Rökning eftersom att röken kan upplevas störande eller skadlig för hälsa och bör undvikas, röken kan lätt komma in i grannars ventilation då fastigheten är utrustad med mekanisk fläkt med luftintagen vid fönster och balkongdörrar.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

6. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder m.m. finns piskställning på vädringsbalkongen uppe på vinden mellan loftgångarna.

7. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

8. Tvättstuga

Föreningen har 1 tvättstuga, belägna i källaren under 16B. Bokningsschema och särskilda trivselregler finns anslagna i tvättstugan.

Bokad tid som inte utnyttjas får ”övertas” 30 minuter efter utsatt tid. Tumlare och torkskåp får utnyttjas 40 minuter efter din tids slut.

Vänligen lämna inte din tvätt så att andra behöver plocka ut den åt dig. Det skapar onödig irritation. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

9. Cyklar, barnvagnar, rullatorer

Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller i cykelstället på framsidan. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusen.

10. Gården

a) Gården får användas för privata arrangemang. Vänligen meddela dina grannar i förväg genom anslag i entrén om du planerar t.ex. fest.

b) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

11. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Tyvärr finns inte möjlighet till källsortering i föreningen.

b) Sopkärlen får endast användas för matavfall och sedvanligt hushållsavfall. Lägg avfallet i avsedd behållare, se till att de vanliga soppåsarna är väl förslutna så att inte sopor sprids i sopkärlen. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

c) Det finns inte grovsoprum i föreningen. Var och en får själv sköta bortförsel av grovsopor. Alternativt kan man också spara det som ska slängas i sitt eget vindsförråd till föreningens höst- eller vårstädningsdag, då vi gemensamt kör ett lass till återvinningscentralen.
OBS att inget får ställas i gångar och korridorer pga.brandrisken.

Mer information Sopor

Observera att sopkärlen på framsidan endast får användas till hushållssopor. Ej kartonger, hushållsmaskiner eller annat konstigt.

Andra sopor får varje medlem själv transportera till en lämplig sopstation.  OBS att inget får ställas i gångar och korridorer pga brandskyddsreglerna.

Solna stad har en återvinningsstation längre ner på Östervägen/Vintervägen halvvägs till Råstasjön där man kan lämna t.ex. glas och kartonger. Andra återvinningsstationer och återvinningsanläggningar  hittar du på www.solna.se

12. Källare och vind

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

13. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

14. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

15. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.
Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.
Om du störs av din granne ombeds du att fylla i ett störningsschema för att dokumentera viktiga detaljer, mall hittar du här. 
Skicka de sedan till styrelsen för handläggning.

16. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Hyran skall vara skälig enligt hyresnämndens regler och styrelsen vill ha en kopia på kontraktet. Styrelsen godkänner endast andrahandsuthyrning med högst sex månader i taget. Blankett för ansökan hittar du här.

Nya uppdaterade stadgar för föreningen antogs vid årsstämman i maj 2018. De nya stadgarna innebär bl. a. att avgift för andrahandsuthyrning av lägenhet i föreningen kan tas ut. Styrelsen har beslutat att tillämpa denna möjlighet från och med den 1 januari 2019. Det innebär att en avgift kommer att tas ut av föreningen vid andrahandsuthyrning av lägenhet som påbörjas från och med den 1 januari 2019 eller därefter.
Fastighetsägarna, vår förvaltare, ombesörjer det avgiftsuttaget.

17. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar och gränsdragningslista. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd om olyckan är framme.

18. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör utföras under dagtid.

19. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen. Innan inflyttning får äga rum ska ansökan om medlemskap ske, i denna ansökan ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Lämna gärna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet!
Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa trivselregler har uppdaterats 2020-07-01